Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Forældreevneundersøgelse

Forældreevneundersøgelse/forældrekompetenceundersøgelse.


En forældreevneundersøgelse / forældrekompetenceundersøgelse til typisk vare 3-4 måneder.

Undersøgelsen kan enten finde sted i Solskovgaards dertil indrettede bolig – eller i familiens hjem.
Dette aftales i samråd mellem kommune, familien og Solskovgaard.

Undersøgelsen er baseret på samtaler med familien og dennes netværk samt på observationer af samspillet i familien.

Undersøgelsen skal formidle forståelse for familiens funktion og dynamik set i forhold til barnet.

Inden forløber starter har Solskovgaards team med udgangspunkt i tilladelser og samtykkeerklæringer indhentet og gennemlæst alle relevante sagsakter m.h.p. forberedelse af baggrundsviden.

Ved undersøgelsens start, vil der blive lavet en anamneseoptagelse og en familieanalyse.
Derudover vil der blive talt med forældrene om deres egen barndom, opvækstvilkår samt forældrenes egen opfattelse af forvaltning af voksenlivet.
Ligeledes vil der blive talt med forældrene om deres opfattelse af børnenes vanskeligheder/behov.

De færdigheder, som vil blive undersøgt, vil som udgangspunkt være:

 • Vurdering af opvækstvilkår og omsorgsforhold for barnet.

Ligeledes forældrenes:

 • evne til at skabe tryghed og stabilitet for barnet
 • evne til at skabe og holde et hjem
 • evne til praktisk håndtering af barnet
 • evne til følelsesmæssig omsorg for barnet
 • indleve sig i barnets behov
 • skelne barnets behov fra egne behov
 • tilsidesætte egne behov for at tilgodesebarnets behov
 • læse barnets signaler
 • stille alderssvarende krav til barnet
 • skabe et positivt miljø omkring barnet

Følgende forhold vil ligeledes blive undersøgt/ observeret:

 • samspillet i hele familien / parforholdet
 • forældrenes evne til at indgå i samarbejdsrelationer med professionelle omkring barnet.
 • forældrenes evne til at se egne handlingers eventuelle konsekvenser for barnet
 • forældrenes evne til / mulighed for at skabe en forandring

Såfremt der fra kommunens side fremkommer ønske om yderlige observationer/ undersøgelse vil dette ligeledes kunne finde sted i Solskovgaards regi.
Disse ønsker kunne typisk være en psykologisk undersøgelse af barnet – eller af en eller af begge forældre.

Undersøgelsen afsluttes med en samlet vurdering af forældrenes evne til at drage relevant omsorg for barnet.

Udover evnen til at varetage den daglige pasning af barnet, evnen til at støtte og stimulere barnet og tilgodese dets fysiske behov – er forældreevnen sammensat af en række forældrefunktioner, som ligeledes vil blive beskrevet.
Der vil samtidig indgå en vurdering af forældrenes muligheder for at udvikle deres forældreevne – enten gennem selv at skabe en forandring eller gennem hjælpeforanstaltninger.
Disse vurderinger sammenholdes med tidsperspektivet for udviklingen i forhold til barnets udviklingsperspektiv.