Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Beskrivelse af fagrækken på Tranhøjskolen:

Ligesom i folkeskolen, så er fagene på Tranhøjskolen opdelt i obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er opdelt i fag/fagblokkene: Dansk, matematik, humanistiske fag (sprogfag og kulturfag), naturfagene og de praktiske/musiske fag. Undervisningen i de obligatoriske fag skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. På Tranhøjskolen tilbydes der valgfag til alle skolens elever. Nedenfor kan du læse om de enkelte fag og valgfag.

Dansk:

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Faget dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Matematik:

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Faget matematik omfatter fire kompetenceområder: Matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed.

Engelsk:

Eleverne skal i faget engelsk lære at kommunikere på engelsk på et selvstændigt niveau med mennesker fra hele verden på baggrund af deres viden om engelsk sprog og deres interkulturelle kompetencer. Faget engelsk omfatter tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Tysk:

Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder. Faget tysk omfatter tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Historie:

Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie. I undervisningen i historie skal inddrages punkter fra historiekanonen. Ved afslutningen af 9. klasse skal samtlige kanonpunkter have været inddraget i undervisningen. Der er ikke krav om, at kanonpunkterne gennemgås kronologisk. Faget historie omfatter tre kompetenceområder: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug.

Kristendomskundskab:

Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Faget kristendomskundskab omfatter fire kompetenceområder: Livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom og ikke-kristne religioner.

Samfundsfag:

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Faget samfundsfag omfatter fire kompetenceområder: Politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

Biologi, Geografi og Fysik/Kemi:

På Tranhøjskolen er fagene Biologi, Geografi og Fysik/Kemi slået sammen, i henhold til de nye retningslinjer fra undervisningsministeriet, således at der arbejdes med et helhedsbetonet undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med fællesfaglige fokusområder og dermed får mulighed for at blive eksamineret i den nye tværfaglige eksamen.

Eleverne skal tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske, geografiske og fysiske/kemiske begreber, sammenhænge, samt udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Faget omfatter fire kompetenceområder: Undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

​​

Billedkunst:

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Faget billedkunst omfatter tre kompetenceområder: Billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

Håndværk & Design:

Håndværk og design skal bidrage til at skærpe elevernes interesse for mulighederne i erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk med design. Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Faget håndværk og design omfatter tre kompetenceområder: Håndværk – forarbejdning, håndværk – materialer samt design

Idræt:

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur. Faget idræt omfatter tre kompetenceområder: Alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel.

Ernæring:

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer.

Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed. Faget madkundskab omfatter fire kompetenceområder: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltider og madkulturer.

Musik:

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Faget musik omfatter tre kompetenceområder: Musikudøvelse, musikalskskabelse og musikforståelse.

Sløjd:

Sløjd er et praktisk æstetisk fag, hvor hovedvægten lægges på det skabende håndværksmæssige arbejde med fremstilling af produkter. Faget sløjd omfatter tre kompetenceområder: Design og produkt, håndværksmæssige arbejdsområder samt det samfundsmæssige og kulturelle indhold.